Oświadczenie o ochronie danych

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych informujemy użytkownika jako osobę odpowiedzialną o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych w ramach naszej oferty online i powiązanych usług.

I. Definicje

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych opiera się na terminach stosowanych w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu Maker przy przyjmowaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W celu zapewnienia, że niniejsze oświadczenie jest zrozumiałe, wyjaśniamy używane terminy z wyprzedzeniem. O ile poniżej znajdują się odniesienia do przepisów prawnych bez dokładnej nazwy odpowiedniego prawa, oznacza to RODO.

 1. Dane osobowe

„Dane osobowe” to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej zwaną osobą zainteresowaną). Jako osobę możliwą do zidentyfikowania należy rozumieć osobę, która pośrednio lub bezpośrednio może być zidentyfikowana przez poznanie jej nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o pochodzeniu, rozpoznania online lub przez inne szczególne cechy, jak wyrażenie tożsamości psychicznej, psychologicznej, genetycznej, fizycznej, ekonomicznej, kulturalnej lub społecznej.

 1. Odpowiedzialny

„Odpowiedzialny” to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ, który sam lub z innymi decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i środki tego przetwarzania są dozwolone przez prawo Unii lub prawo państw członkowskich, to odpowiedzialny lub odpowiednie jego kryteria mogą być przewidziane, zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

 1. Edytuj

„Przetwarzanie” jest każdym przebiegiem zdarzenia lub kolejnością w trakcie przebiegu zdarzenia związanym z przetwarzaniem danych osobowych z lub bez pomocy zautomatyzowanego procesu, jak pobieranie, rejestrowanie, organizacja, porządkowanie, magazynowanie, dopasowywanie lub zmienianie, wyczytywanie, odpytywanie, zastosowanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, przetwarzanie lub jakakolwiek inna forma gotowości, wyrównywanie lub łączenie, ograniczenie wymazywanie lub niszczenie.

 1. 4. Osoby trzecie

„Osobą trzecią” jest osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ poza osobą zainteresowaną, odpowiedzialną, przetwarzającą zlecenie i osobami, które są pośrednio upoważnione przez odpowiedzialnego lub przetwarzającego zlecenie, do przetwarzania danych osobowych.

 1. Zgoda

„Zgoda” występuje wtedy, gdy osoba zainteresowana dobrowolnie, dla określonego celu, w sposób jasny, bez nieporozumień, w formie oświadczenia lub innego działania, potwierdzonego w oczywisty sposób, wyrazi zgodę, żeby jej dane osobowe mogły być przetwarzane.

 1. Profilowanie

„Profilowanie” jest każdym rodzajem zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na tym, że te dane osobowe są stosowane do osobistych celów, które dotyczą osoby fizycznej. Chodzi tu o aspekty związane z pracą, położeniem ekonomicznym, zdrowiem, sympatiami osobistymi, zainteresowaniami, zaufaniem, zachowaniem, miejscem pobytu lub jego zmianą tak, aby móc aspekty te zanalizować lub przewidzieć.

II. Dane kontaktowe administratora i urzędnika ds. ochrony danych

Odpowiedzialny za przetwarzanie:

Delta Gartenholz Polska Sp. z o.o.

Zdroje 93, 89-505 Małe Gacno (Polska)
Tel.: +48 (52) 33618-00
Mail: privacy-policy@delta-gartenholz.com

III. Rodzaj i zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe użytkowników wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do udostępnienia tej witryny internetowej i świadczenia naszych usług. Dane są przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez przepisy prawa. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, możliwe jest również przetwarzanie wykraczające poza ten zakres.

 1. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, używana przeglądarka automatycznie wysyła informacje do naszego serwera. Następujące informacje są tymczasowo przechowywane w plikach dziennika:

 • Data i godzina dostępu do strony internetowej,

 • Adres IP użytkownika,

 • dostawca internetowy udostępniający system,

 • typ używanej przeglądarki i system operacyjny,

 • strony internetowe, z których użytkownik uzyskał dostęp do naszej witryny,

 • witryny, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej witryny.

Podstawą prawną na zapisywanie danych i pliki, jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO.

Dane są przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto dane te służą technicznej optymalizacji strony internetowej, a także bezpieczeństwu i stabilności naszych systemów informatycznych.

Nie wykorzystujemy tych danych do celów marketingowych ani do wysuwania wniosków na temat osoby użytkownika.

Dane osobowe są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, są one usuwane najpóźniej po siedmiu dniach. Jeśli dane będą przechowywane dłużej niż przez ten okres, adres IP użytkownika zostanie usunięty lub wyalienowany.

PPrzetwarzanie tych danych w plikach dziennika jest niezbędne do udostępnienia strony internetowej. Oznacza to, że użytkownik nie ma tutaj prawa do sprzeciwu.

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, przetwarzamy inne dane osobowe, korzystając z niektórych erwisów analitycznych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Punkcie IV. niniejszego oświadczenia.

 1. Kontakt

W przypadku kontaktu z nami (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, telefonu) dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu obsługi wniosku o kontakt i jego przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO. Usuwamy te dane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, tj. regularnie po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy dana kwestia zostanie ostatecznie wyjaśniona. W przeciwnym razie obowiązują ustawowe okresy przechowywania.

 1. Rejestracja / konfiguracja przez www.multi-play.net i www.farbenplaner.de

Na naszych stronach internetowych www.multi-play.net i www.farbenplaner.de można założyć konto użytkownika chronione hasłem. Do rejestracji wymagany jest adres e-mail i hasło. Zapisujemy również ostatnią datę dostępu do konta użytkownika.

Oferowane usługi mają na celu zapewnienie użytkownikowi jak największej wygody w przetwarzaniu jego konfiguracji. Przetwarzamy te dane, aby móc zidentyfikować użytkownika i umożliwić mu dostęp do jego konfiguracji. Przetwarzanie danych odbywa się w odpowiedzi na żądanie użytkownika i jest niezbędne do wyżej wymienionych celów w celu realizacji umowy i środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO.

Także bez posiadania konta użytkownika możliwe jest nieograniczone stosowanie konfiguratora, w tym wypadku jednak żadna konfiguracja nie mogą być zapisana i przywołana.

 1. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko na czas potrzebny do osiągnięcia celu i tylko zgodnie z europejskimi wytycznymi lub zgodnie z ustawami i przepisami innego ustawodawcy, któremu podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania określony w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub innym właściwym ustawodawcy, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

 1. Przekazywanie danych osobom trzecim

Jesteśmy firmą działającą na skalę międzynarodową. Jeśli jest to konieczne do przetworzenia Twojego zamówienia, Twoje dane zostaną przekazane krajowej spółce handlowej - Delta Gartenholz GmbH & Co. KG, Am Lenkwerk 9, D-33609 Bielefeld - i będą przez nią przetwarzane.

Dane użytkownika przechowujemy we wspólnej bazie danych z wyżej wymienioną firmą handlową. Wspólne przechowywanie danych służy jednolitemu zarządzaniu danymi. Ponadto porównanie danych użytkownika z istniejącą bazą danych klientów ma na celu uniknięcie powielania danych w celu zachowania zgodności z zasadą oszczędności danych. Wspólne przechowywanie danych odbywa się w celu ochrony naszych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W kontekście przetwarzania zamówień dostawcy usług, z których korzystamy (tacy jak przewoźnicy, logistycy, banki), otrzymują dane niezbędne do przetwarzania zamówień i zleceń. Przekazane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane przez naszych usługodawców wyłącznie w celu realizacji ich zadań. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO

IV. Usługi analityczne: cookies i tracking

Korzystanie z plików cookie

Na naszej stronie wprowadziliśmy tzw. cookies. Chodzi tu o małe dane tekstowe, które przy Państwa odwiedzinach naszej strony są automatycznie zapisywane w przeglądarce lub umieszczane przez przeglądarkę na sprzęcie (np. komputerze, tablecie, smartfonie, itd.). Cookies zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki internetowej przy ponownym wejściu na stronę.

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznawanie, że użytkownik był już u nas, gdy ponownie odwiedza naszą witrynę, np. jako zalogowany użytkownik. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie. Dane przetwarzane w ten sposób są niezbędne do wyżej wymienionych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy oraz interesy osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Użytkownik może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą witrynę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. W przypadku dezaktywacji ustawień plików cookie w używanej przeglądarce internetowej nie wszystkie funkcje naszej witryny internetowej mogą być w pełni użyteczne.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; dalej "Google").

Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej na rzecz operatora witryny.

Podstawą prawną do stosowania Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przesyłane przez nas dane są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania dobiegł końca, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo do sprzeciwu. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, klikając poniższy link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) pobierz i zainstaluj dostępną wtyczkę do przeglądarki.

Gromadzeniu danych przez Google Analytics możecie Państwo również zapobiec klikając poniższy link. W ten sposób zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi przyszłe gromadzenie danych podczas odwiedzania tej witryny: Wyłącz Google Analytics

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć na przykład w Pomocy Google Analytics pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Włączenie usług innych firm

Aby zoptymalizować naszą witrynę internetową, korzystamy z ofert dostawców zewnętrznych w celu integracji ich treści i usług, np. czcionek, z naszą witryną internetową (zwanych dalej jednolicie "usługami"). Integracja ta wymaga, aby dostawcy tych usług przetwarzali adres IP użytkownika. Ponieważ nie można temu zapobiec z technicznego punktu widzenia, przetwarzanie adresu IP jest niezbędne do korzystania z usług i ich realizacji. Zawsze staramy się korzystać wyłącznie z tych usług, których odpowiedni dostawcy przetwarzają adres IP wyłącznie w celu bezpośredniego świadczenia usług. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczne elementy graficzne, znane również jako "Web Beacons") do celów statystycznych lub marketingowych. Za pomocą "Web Beacons" można badać i oceniać różne informacje, np. odwiedziny na naszej stronie internetowej. Ponadto informacje mogą być przechowywane w pseudonimizowanej formie w plikach cookie na urządzeniu końcowym użytkownika, dzięki czemu można przetwarzać informacje techniczne dotyczące używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, połączonych stron internetowych, czasu wizyty i innych szczegółów dotyczących korzystania z naszej witryny internetowej. Podstawą prawną przetwarzania przekazywanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ewentualnie wykorzystywane usługi to:

Google Fonts

włączenie pism oferentów Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (vgl. https://www.google.com/fonts). Oświadczenie o ochronie danych trzeciego oferenta znajdziecie Państwo pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/. Informacje na temat ograniczenia/wyłączenia przekazywania informacji/reklamy można znaleźć na stronie https://adssettings.google.com/authenticated.

V. Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO. W związku z tym użytkownikowi przysługują następujące prawa wobec administratora:

 1. Prawo do informacji

Jako osoba zainteresowana, macie Państwo prawo wymagać od osoby odpowiedzialnej potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane. W takim wypadku, macie Państwo prawo do informacji na temat tych danych osobowych (art. 15 RODO). Możecie Państwo wymagać informacji na poniższe tematy:

 1. cele przetwarzania danych osobowych;

 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;

 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały lub zostaną ujawnione;

 4. jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu;

 5. prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika lub do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 6. prawo do odwołania się do organu nadzorczego;

 7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych;

 8. żądania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4; oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotnych informacji na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, czy jego dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście użytkownik może zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazaniem danych.

 1. Prawo do sprostowania

Jako osoba zainteresowana macie Państwo prawo żądać od odpowiedzialnego skorygowania danych osobowych, jeśli są błędne. Macie Państwo prawo wymagać, celem przetwarzania, aby dane osobowe były w pełni zrozumiałe, także z pomocą uzupełniających oświadczeń. (art.16 RODO)

 1. Prawo do usunięcia danych

Jako osoba zainteresowana macie Państwo prawo żądać od odpowiedzialnego usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli wystąpi jeden z niżej podanych powodów:

 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.

 2. Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

 3. Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2.

 4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 5. Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

 6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1.

Jeśli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące użytkownika i jest zobowiązany do ich usunięcia z powyższych powodów, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania administratorów danych przetwarzających dane osobowe, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji.

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, o ile przetwarzanie jest konieczne

 1. korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

 2. w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 3. ze względu na interes ogólny w obszarze zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h i art. 9 ust. 3

 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o których mowa w art. 89 ust. 1, jeżeli prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, lub

 5. w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawny

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi weryfikację prawidłowości danych osobowych;

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania, o ile nie ustalono jeszcze, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, te dane osobowe mogą być przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli użytkownik uzyskał ograniczenie przetwarzania, zostanie o tym poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

 1. Prawo do sprzeciwu

Jako osoba zainteresowana, macie Państwo prawo, z powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, które Państwa dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

W przypadku wniesienia sprzeciwu administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli osoba odpowiedzialna przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu przez administratora jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych do tych celów.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość do naszego specjalisty ds. ochrony danych (dane kontaktowe znajdują się w p. II).

Ponadto, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, użytkownik ma możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje technicz

 1. Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Użytkownik ma prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na mocy przepisów o ochronie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

 1. Prawo do informacji

Jeśli użytkownik skorzystał z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec administratora, administrator jest zobowiązany do poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące użytkownika, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Użytkownik ma prawo być informowany o tych odbiorcach przez administratora.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe, które dostarczył administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto użytkownik ma prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano dane osobowe, pod warunkiem, że

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz

 2. przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, użytkownik ma również prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne.

Użytkownik nie ma prawa do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Automatyczne podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli decyzja

 1. jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem,

 2. jest dozwolone na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a prawo to przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub

 3. odbywa się za wyraźną zgodą użytkownika.

W przypadkach a. i b. odpowiedzialny stosuje środki, aby ochronić prawa i wolności oraz uprawnione interesy osoby zainteresowanej. Do tego należy prawo do pozyskania osoby do interwencji ze strony odpowiedzialnego, przedstawienie własnego punktu widzenia i zaskarżenie decyzji.

10. Prawo do odwołania się

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważa, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza niniejsze rozporządzenie.

Organ nadzorczy, do którego wniesiona zostanie skarga, poinformuje użytkownika, jako skarżącego, o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

VI. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych użytkowników. Niemniej jednak internetowe transmisje danych zawsze mogą mieć luki w zabezpieczeniach, więc nikt nie może zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu użytkownik może przekazywać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład pocztą, faksem lub telefonicznie.

Produkty